Fjernvarme Fyns privatlivspolitik

Lidt om Fjernvarme Fyn og hvordan du kontakter os
Som leverandør af fjernvarme tager vi databeskyttelse af vores kunders personoplysninger alvorligt. I vores privatlivspolitik kan du som kunde læse, hvordan vi behandler dine persondata med mere.

Fjernvarme Fyns privatlivspolitik dækker selskaberne under Fjernvarme Fyn: Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S, Fjernvarme Fyn Distribution A/S, Fjernvarme Fyn Produktion A/S og Fjernvarme Fyn Service A/S. Disse selskaber er hver især databehandlere eller dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som de har modtaget om dig som led i opfyldelsen af en aftale.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os:

Fjernvarme Fyn
Havnegade 120
5000 Odense C
Telefon: 65473000
E-mail: GDPR@fjernvarmefyn.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af fjernvarme samt afregning jævnfør persondataforordningens artikel 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål. Derudover indhenter vi måleroplysninger i medfør af artikel 6 stk. 1 b), e) og f) for at driftsoptimere vores ydelser og for at sikre dig en så effektiv levering og så billig fjernvarme som mulig.

Kategorier af personoplysninger
Generelt behandler vi kun oplysninger om dig såfremt, at de er relevante i forhold til, at vi kan opfylde vores forpligtigelser overfor dig eller myndighederne. Dine oplysninger bliver alene anvendt af de medarbejdere, som har brug for oplysningerne, for at kunne behandle din henvendelse/aktivitet.
Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, E-mailadresse, kontonummer, målernummer, målerdata, information vedrørende rørnet, billeder af installationer med mere.

I forhold til enkelte af vores kunder kan det være nødvendigt at opbevare helbredsoplysninger, der er følsomme personoplysninger – for eksempel hvis vi skal være helt sikre på at underrette dig, hvis der afbrydes for fjernvarmen. Du bedes selv sørge for, at vi er underrettet, hvis vi skal tage særlige hensyn til dig. Hvis vi skal opbevare dine helbredsoplysninger, vil vi anmode dig om et skriftligt samtykke til dette.

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at vi kan levere og afregne fjernvarme.

Databehandlere som vi anvender
Vi videregiver dine data til vores samarbejdspartnere som for eksempel Administrationsservice Fyn A/S, der står for opkrævning af varme, målerregistrering med mere. Kommer du i restance med betaling af varme, kan vi videresende dine oplysninger til advokat eller inkassobureau, SKAT og fogedret.

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, for eksempel som led i indberetning til en myndighed.
Vi indgår ligeledes fortrolighedsaftaler med for eksempel VVS-firmaer eller lignende, der får oplyst vores kunders navn, adresse med mere.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand med mere.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvor har vi dine personoplysninger fra?
Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, men vi får også personoplysninger fra for eksempel Administrationsservice Fyn. Vi kan også modtage oplysninger fra offentlige myndigheder, ejendomsmæglere med mere.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som aftaleforholdet eksisterer. Ophører du med at være kunde, sletter vi tidligst dine personoplysninger efter indeværende år + 5 år, ifølge reglerne i bogføringsloven. Der kan i særlige tilfælde være hjemmel til at opbevare oplysningerne længere.

I helt særlige tilfælde hvor vi har registreret følsomme personoplysninger for eksempel som nævnt i pkt. 3, opbevares oplysningerne kun så længe, at de er relevante og nødvendige for eksempel i relation til en varmeafbrydelse.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  • Indsigtsret og oplysningspligt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
  • Berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Profilering: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig, hvis behandlingen sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e eller f, herunder profilering.
  • Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ønsker du at benytte dine rettigheder, skal du kontakte Fjernvarme Fyn.

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter din henvendelse er modtaget, med mindre anmodningens kompleksitet og omfang ikke muliggør det. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jævnfør persondataforordningens artikel 12 stk.3.

Ændring og opdatering af privatlivspolitik
Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende privatlivspolitik. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret”. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

Klage til Datatilsynet
Du bør altid først rette henvendelse til Fjernvarme Fyn, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Senest opdateret 24. maj 2018

 

Fjernvarme Fyn bruger cookies - læs mere her Accepter