Har du styr på det varme brugsvand

En stor del af boligens varmeforbrug går til opvarmning af brugsvand. Derfor er det vigtigt, at beholderen eller veksleren er indstillet rigtigt.

Sørg for at vandet i beholderen er 55 °C - hverken mere eller mindre. (ca. 52 °C ved tappestedet)

Er vandet koldere, risikerer du sundhedsfarlig bakterievækst (legionella).

Er vandet varmere end 60 °C, medfører det for stor kalkaflejring, og det kan forkorte beholders eller vekslers levetid og medføre stort varmetab.

Varmtvandsrørene bør isoleres for at undgå varmetab og bør ikke ligge uisolerede op ad rør med koldt vand.

Undgå blinde ender samt tappesteder, der sjældent bruges. I givet fald få dem fjernet. Hvis der er cirkulation på det varme vand, bør man hvert andet eller tredje år få indreguleringen kontrolleret. Returtemperaturen på varmtvandscirkulationen bør ikke være under 50 °C.