Modtageregler

Modtageregler og ordensreglement for fast brændselslevering til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S (i det følgende benævnt "FFA")

Beliggenhed/ejerforhold
FFA er et aktieselskab 100 % ejet af Fjernvarme Fyn Holding A/S. FFA producerer el og varme ved energiudnyttelse af brændsler; primært forbrændingsegnet affald.

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi
Havnegade 120
5000 Odense C
Telefon (kontrolrum FFA) 79241085

Kontakt
Produktionschefen er ansvarlig for affaldskraftvarmeværket.

Daglig kontaktperson:
FFA's affaldskoordinator varetager den daglige modtagelse af fast brændsel. Spørgsmål vedrørende leverancer og sortering rettes hertil.

Åbningstider
Åbningstider for affaldschauffører med adgangskort
Mandag – fredag: kl. 06.00 – 18.00 (for alle former for brændbart affald)
Lørdag – søndag: kl. 07.00 – 15.00 (kun for dagrenovation og affald fra nærgenbrugsstationer)

Åbningstider for affaldschauffører uden adgangskort
Afhentning af adgangskort kan ske i receptionen:
Mandag – torsdag: kl. 07.00 – 15.00
Fredag: kl. 07.00 – 14.00

FFA har miljøgodkendelse til at modtage faste brændsler alle døgnets timer. Hvis der opstår ekstraordinært behov for levering uden for normal åbningstid, kan enkelte leverancer arrangeres efter forudgående aftale med affaldskoordinatoren.

FFA kan til enhver tid stoppe modtagelsen af affald i en kortere eller længere periode på grund af driftstop eller kapacitetsproblemer.

Grundlag
FFA har miljøgodkendelse fra juli 2005 til at energiudnytte forbrændingsegnet affald. Brændsler, der må energiudnyttes på anlægget, fremgår af miljøgodkendelsen samt af anlæggets positivliste. Hvert brændsel tildeles en EAK-kode før energiudnyttelse.

Miljøgodkendelse (pdf)

Positivliste (pdf)

FFA har ikke in-house-regler, hvilket betyder, at alt brændsel til anlægget skal anskaffes ved at vinde udbud eller ved at indgå brændselsaftaler gennem forhandling. Som førsteprioritet energiudnyttes indlands forbrændingsegnet affald. Affaldet kategoriseres i de to fraktioner; indsamlet og anvist affald. Er der overkapacitet på anlægget, anskaffes andre brændsler såsom biomasse eller importaffald.

FFA byder på danske udbud af indsamlet og anvist affald. FFA reserverer forbrændingskapacitet efter mængder i vundne udbud.

Indsamlet affald
Fraktionerne er forbrændingsegnet affald fra husstande og småt brandbart fra primært genbrugsstationer. Hvis FFA ikke har forbrændingskapacitet til at aftage indsamlet affald, skal der henvises til alternative forbrændingsanlæg, da fraktionerne indeholder dagrenovation, som ikke må mellemlagres.

Anvist affald
Kommunen har ansvaret for anvisning af forbrændingsegnet erhvervsaffald (fra egen kommune) til et forbrændingsanlæg. Har FFA anvisningsaftale med kommunen, og står fraktionen på positivlisten, skal kommunen anvise til FFA. Hvis FFA ikke har forbrændingskapacitet til at aftage det anviste affald, skal der henvises til alternativt forbrændingsanlæg eller til mellemlagring. Anvist affald, som indeholder dagrenovation, må ikke mellemlagres.

Specielt anvist affald
Der forekommer specielle fraktioner af anvist affald, som ved håndtering eller forbrænding skaber uacceptable miljømæssige, driftsmæssige eller arbejdsmiljømæssige problemer. I sådanne tilfælde kan fraktionerne ikke modtages, eller de modtages kun i begrænsede mængder. FFA skal kontaktes forud for levering af specielle fraktioner. Ofte vælger FFA at indgå særaftaler med leverandører.

Eksempler på specielle fraktioner:

 • Metalholdige fraktioner - shredderaffald og metalimprægneret træ (uden arsen)
 • Pottemuld (kasserede planter fra gartnerbranchen)
 • Destrueret cannabis

 

Farligt affald
FFA har godkendelse til at håndtere to fraktioner farligt affald på op til 10.000 tons per år. Det gælder:

 • PUR-skum
 • Kreosotbehandlet træ

 

FFA skal kontaktes forud for levering af farligt affald. Ofte vælger FFA at indgå særaftaler med leverandører.

Brændselskvalitet
Ifølge forbrændingsbekendtgørelsen skal FFA have en positivliste over, hvilke affaldsfraktioner der kan energiudnyttes på anlægget. Fraktionerne skal være angivet efter affaldstype med tilhørende EAK-kode. Godkendte fraktioner vises med grøn farve på positivlisten. Der kan være forhold ved affaldet, som betyder, at positivlistens fraktioner ikke kan modtages eller kun delvist kan modtages.

Positivliste (pdf)

Generelle krav for forbrændingsegnet affald

Forbrændingsegnet affald Værdi
Askeandel < 20 %
Plastik < 25 %
Metalandel   < 2 %
Fugtandel <30 %
Gips (inklusive gipspapir) 0 %
Farligt affald 0 %
Uegnede fraktioner   ~ 0 %
Klor * < 1 %
Svovl * < 1%
Dimension Maksimum 50 x 50 x 100 cm
Strimler af plastik, reb, gummi (bemærk ingen metal-wire) < 5 m

* Defineres ved tørstof klor eller svovl divideret med samlet tonnage

For at sikre den bedst mulige energiudnyttelse på FFA skal leverandører overholde ovenstående krav. Der kan forekomme læs med afvigelser fra ovenstående. I sådanne tilfælde skal FFA's affaldskoordinator kontaktes forud for levering. FFA forbeholder sig ret til at afvise modtagelse af affaldet.

Generelt uegnede fraktioner i affald
Nedenstående liste er en vejledning, som dog ikke er udtømmende. Der henvises også til positivlisten.

 • Gips
 • Slam fra rensningsanlæg
 • Animalsk gødning
 • Flyveaske og afsvovlingsprodukter
 • Forurenet jord; herunder olie- og benzinforurenet jord
 • Cyanidholdig jord samt jord med andre former for kemikalier
 • Ikke brændbart bygge- og anlægsaffald
 • Isoleringsmaterialer
 • Glasfibermaterialer
 • Asbestholdigt byggeaffald
 • Slibestøv og lignende fraktioner hvor primærpartikelstørrelse < 5 mm
 • Brændbare væsker
 • Medicinrester
 • Klinisk risikoaffald
 • Sprængstoffer
 • Metaldele; herunder metalspåner, stålwire, kranwire og metalholdigt opfej
 • Bilvrag, cykler, køleskabe, husholdningsapparater og lignende
 • Elektronikskrot; fjernsyn, radioer, batterier, kabler med videre
 • Affald med koncentreret indhold af letmetaller
 • Radioaktivt affald
 • PVC-affald
 • Trykimprægneret træ
 • Genanvendelige materialer såsom pap og papir
 • Biomasse - have/park, trærødder, sigterest, grenaffald med mere

 

Kvalitetskontrol
FFA indgangskontrollerer affaldet ved stikprøver. Det gøres ved, at leverandør aflæsser på gulvet foran silo eller ved at læsset kontrolleres, når det tippes i silo. Der skrives en rapport om kontrollen uanset, om leverancen godkendes helt, delvist eller slet ikke. Rapporten vil ofte være understøttet af billeddokumentation.

Hvis leverancen ikke lever op til kvalitetsbestemmelserne:

 • Ved klassifikationen ikke godkendt bliver det faste brændsel nægtet modtagelse, og leverandøren er forpligtet til straks at fjerne leverancen fra affaldsanlægget område. Omkostninger i denne forbindelse er FFA uvedkommende. Ved gentagne tilfælde af leverancer, der ikke lever op til kvalitetskravene, er FFA berettiget til at afvise leverancer fra leverandøren.
 • Ved klassifikationen delvist godkendt indgås en aftale om at aftage leverancen, såfremt leverandøren foretager forebyggende handlinger, så kvaliteten efterleves. Leverancen med kvalitetsafvigelse tillægges ofte et gebyr på 2.500 kr. ex. moms.

 

Uegnede fraktioner kan ikke helt undgås. FFA foretager visuel indgangskontrol og vurderer affaldskvaliteten.

Registrering
Alt fast brændsel indvejes på brovægt. Her registreres det i affaldsdatasystemet ved brug af vejekort, chip eller nummerpladescanning. Herefter tippes brændslet i silo i aflæssehallen.

Ved udvejning bruges atter vejekort, chip eller nummerpladescanning, og der udskrives en vejeseddel til chaufføren. I tilfælde af problemer kan kontrolrummet kontaktes.

FFA har pligt til at videregive en række oplysninger til Miljøstyrelsen samt til kommunale myndigheder. Dette betyder, at FFA på forlangende skal oplyse den enkelte affaldstransportørs leverede affaldsmængde, affaldsart, producent og kommune samt transportørens navn, SE-nummer, P-nummer, adresse og telefonnummer.

Vejekort, chip eller nummerpladescanning danner grundlag for al registrering og fakturering. Der hæftes således for bevægelser på enheder, som tilhører den aktuelle leverandør. I tilfælde af fejlbehæftet brug skal affaldskoordinator på FFA straks kontaktes, så registreringsenheden kan spærres, og der kan foretages fejlfinding.

Brændselstakst
FFA har differentierede priser på fast brændsel. Det skyldes, at forsyningsselskaber og kommuner udbyder affaldsfraktioner forskudt af hinanden med forskellig varighed i prisjusteringsmuligheder. Hvis der er tvivl om taksten, kan affaldskoordinatoren på FFA kontaktes.

Ud over vundne udbud indgås der også individuelle brændselsaftaler ved forhandling (biomasse, importaffald med videre). Taksterne vil fremgå af de individuelle aftaler.

Alle takster er uden moms og omfatter levering på FFA’s adresse eller på anvist mellemvarelager. Afgifter og skatter er inkluderet, og der tillægges ikke faktureringsgebyrer, miljøregistreringsgebyrer eller opkrævningsgebyrer.

Afregning sker alene på baggrund af data fra FFA’s brovægt.

Betalingsbetingelser fremgår af faktura. Hvis betalingsbetingelserne ikke overholdes, forbeholder FFA sig ret til at sende rykkere med gebyrer samt renter. Hvis leverandøren gentagne gange ikke betaler rettidigt eller ikke betaler efter 2. rykker, forbeholder FFA sig ret til at spærre for fremtidige leverancer.

Affaldstransport
Transporter skal kunne selvaflæsse enten ved bagtip eller ved anden form for aflæsning, hvor affaldet fra bagenden af køretøjet ledes direkte i affaldssiloen. Der er monteret røde og grønne trafiklys over affaldssiloen.

Rødt trafiklys betyder, at den pågældende aflæsningsrampe ikke må benyttes.
Grønt trafiklys betyder, at den pågældende aflæsningsrampe må benyttes. Dog skal chaufføren altid orientere sig om øvrig trafik, personer samt om kranens placering.
Der er otte aflæsningsramper i aflæssehallen. Af hensyn til logistikken henvises sættevogne og enheder med tippelad til rampe 6-8, hvor der er mest plads.

Hvis der er mange aflæsninger samtidig, må transportenheder med hænger ikke blokere to ramper. I stedet skal hænger parkeres ved muren overfor ramperne eller i bunden af aflæssehallen, mens forvogn tømmes.

Der kan være ventetid i aflæsningshallen. Den udgift, leverandøren måtte have herved, kan ikke pålægges FFA.

Hvis der leveres specielle fraktioner, så kontakt kranfører for at blive anvist til den rette rampe.

Der må ikke tippes dele i affaldssiloen, som er påmonteret transportenheden. Her tænkes blandt andet på stropper med mere, som kranen kan få fat i. Det sker for at undgå situationer med personfare eller beskadigelse af kran og bil.

Privatpersoner kan ikke levere affald.

Manuel aflæsning er ikke tilladt.

Hvis bilen påkører anlægget i aflæsningshallen, eller hvis der sker kollision med kran, skal chaufføren kontakte personalet på FFA, som besigtiger skaden og skriver skadesrapport. Leverandør eller FFA kan opkræve erstatning for udbedring af skade afhængig af, hvem der bærer skylden. 3. part, herunder eksempelvis forsikringsselskab, kan inkluderes i sagsbehandlingen.

FFA har tegnet en bygningsforsikring. Ofte vil skaden ikke overstige policens selvrisiko på DKK 3 mio. per skadebegivenhed, hvorfor kravet rejses direkte over for skadevolders ansvarsforsikring.

Den hyppigst forekommende skade i aflæssehallen er påkørsel af bomme ved aflæsseramper. FFA opkræver standardgebyr på 2.500 kr., hvis kun bommen er beskadiget.

Køretøjer må ikke spules/vaskes på FFA.

Leverandøren skal gøre rent efter aflæsning, så der ikke ligger fast brændsel foran aflæsningsrampen. Efter tipning kører bilen lidt frem, så bommen går ned. Herefter fejes overskydende materiale ned i siloen.

Sikkerhedsregler
Ved aflæsning må man kun vælge aflæsningsramper, hvor det grønne lys er tændt.

Alle aflæsningshuller er forsynet med bomme, som skal åbnes ved aflæsning.

 • Ved hver rampe er der et rødt område.
 • Når bommen er nede, kan området betrædes for rengøring.

 

Grønt trafiklys betyder, at den pågældende aflæsningsrampe må benyttes. Grønt lys giver ikke ubetinget ret til at bakke hen til rampen. Chaufføren skal være opmærksom på, at der samtidig forekommer kranarbejde i siloen og skal derfor orientere sig, så kollisioner undgås.

 • Ved grønt lys bakkes, til der tændes et gult blink. Bilen er nu i zonen, hvor bommen kan åbnes.
 • Stop og klargør til tipning ved at forberede bagsmæk til åbning.
 • Bommen åbnes med trykknap.
 • Der bakkes hen til kanten og læsses af. Når bommen er åben, må det røde felt ikke betrædes.
 • Efter aflæsning køres så langt frem, at det gule blink slukker, og bommen lukker. Bagsmækken lukkes.
 • Chaufføren rengør for spildt affald foran silokant.
 • Hvis det bliver nødvendigt at holde bommen konstant åben, skal chaufføren henvende sig i kontrolrummet.
 • Ved indvægten findes en folder, som beskriver proceduren yderligere.

 

Ved frigørelse af låsesystemet til bagsmæk kan lågen smække op på grund af pres fra brændslet. Chauffør skal placere sig sådan, at han/hun ikke risikerer at blive ramt. Samtidig er det ikke tilladt at opholde sig bag transportenheden, hvis den har åben bagsmæk og rummer brændsel.

Chauffører, der opholder sig på FFA, skal have læst og forstået sikkerhedsfolderen fra Fjernvarme Fyn. Opdateret version findes på Fjernvarme Fyns hjemmeside.

Chaufføren skal være opmærksom på anden trafik i området herunder håndtering af restprodukter.

Chaufføren skal forstå dansk, engelsk eller tysk - for at kunne kommunikere med personale på FFA blandt andet ved alarmering.

Der er toilet med håndvask i aflæsningshallen (husk at flytte bilen fra aflæsserampe før benyttelse).

Brug af åben ild og tobaksrygning er ikke tilladt i aflæsningshallen.

Der er brandslukningsudstyr i aflæsningshallen.

Hjertestarter samt øjenskylleudstyr findes i kontrolrummet.

Lokale hastighedsbestemmelser og øvrig færdselsregulering samt færdselslovens bestemmelser skal overholdes.

Generelle betingelser
Fjernvarme Fyns leveringsbetingelser er gældende.

Betingelser for arbejde på Fjernvarme Fyns lokationer er gældende.

Læs mere her