Affald / Waste

Husk at vi kun modtager affald fra virksomheder. Privatpersoner henvises til offentlige genbrugspladser.
Anmod om at blive kunde Bestilling af vejekort

Velkommen til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Åbningstid for aflevering af affald

Leverandører med kort: Åbent hele døgnet på alle hverdage.

Leverandører uden kort: Åbent alle hverdage i tidsrummet kl. 07.00 - 15.30.

Til affaldsleverandører

Dansk affald - film og folder til chauffører
Importaffald - film og folder til chauffører
Åbningstider for affaldsleverandører

Affald til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S afleveres på adressen:
Havnegade 120
5000 Odense C

Åbningstid
Leverandører med kort: Åbent hele døgnet på alle hverdage.
Leverandører uden kort: Åbent alle hverdage i tidsrummet kl. 07.00 - 15.30.

(dagrenovation må dog aflevere affald frem til kl. 18.00)

Pris og yderligere information
For at få oplyst prisen for levering af forbrændingsegnet affald til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi bedes du kontakte:

 • Henriette Overgaard Goldek, telefon: 20 31 79 19, e-mail: heg@fjernvarmefyn.dk.
 • Kenneth Schmidt Christiansen, telefon 23 10 02 15, e-mail: kesc@fjernvarmefyn.dk.


Det samme gælder, hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information.

Regler for modtagelse

Modtageregler og ordensreglement for affaldslevering til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S (i det følgende benævnt "FFA")

Beliggenhed/ejerforhold
FFA er datterselskab til Fjernvarme Fyn Holding A/S og et 100 % ejet aktieselskab. FFA producerer el og varme ved benyttelse af brændbart affald.

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi
Havnegade 120
5000 Odense C
Telefon 79241080

Ledelse
Ansvarlig for driften af kraftvarmeværket: Driftschef Søren Moltrup Rasmussen.

Daglige kontaktpersoner
Den daglige modtagelse af affald planlægges og koordineres af

 • Henriette Overgaard Goldek, telefon: 20 31 79 19, e-mail: heg@fjernvarmefyn.dk.
 • Kenneth Schmidt Christiansen, telefon 23 10 02 15, e-mail: kesc@fjernvarmefyn.dk.


Du kan kontakte Henriette eller Kenneth, hvis du har spørgsmål om affaldslevering og sortering af affald.

Henriette og Kenneth har ligeledes ansvaret for udstedelse af identifikationskort.

Åbningstider
Hverdage:
Kl. 07.00 – 18.00 (for alle former for brændbart affald)

Lørdag - Søndag:
Kl. 07.00 – 15.00 (kun for dagrenovation og affald fra nærgenbrugsstationer)

Receptionens åbningstid (hvis du skal afhente identifikationskort):
Mandag - torsdag: Kl. 07.00 – 15.00
Fredag: Kl. 07.00 – 14.00

Uden for de nævnte tidsrum kan dog tillades enkelte tilførsler af affald efter forudgående aftale med FFA.

FFA kan til en hver tid stoppe modtagelsen af affald i en kortere eller længere periode på grund af driftstop eller kapacitetsproblemer.

Affaldstyper der modtages
Affaldskraftvarmeværket modtager følgende fire typer forbrændingsegnet affald:

 • Dagrenovation (501), som er defineret og indsamlet som dagrenovation i henhold til regulativer i oprindelseskommunerne.
 • Storskrald (502), småt brændbart fra kommunale genbrugsstationer/pladser.
 • Industri- og erhvervsaffald (503), som er defineret og indsamlet som brændbart affald fra industri- og erhvervsvirksomheder.
 • Erhvervsaffald dagrenovationslignende (504), defineret ved restproduktion af fødevarer. Og affald fra restauranter og kantiner.

 

Affaldssortering
For at sikre en så god forbrænding som muligt er det meget vigtigt, at det forbrændingsegnede affald er sorteret i følgende fraktioner.

Affaldsart 501, 502, 503 og 504 - direkte til affaldssiloen.

Der er tale om:

Alt løst affald, som ikke er kompakt, og som er mindre end 50 x 50 x 100 cm.
Kraftigt tovværk, lange tøj- eller gummistrimler skal opskæres i længder af maks. 5 m. og derefter aflæsses direkte i affaldssiloen.
Lange plaststrimler skal opskæres i længder af maks. 5 m.

Affaldstyper, der ikke modtages
Alle former for affald, der er uegnet til forbrænding, herunder

Slam fra rensningsanlæg
Animalsk gødning
Flyveaske og afsvovlingsprodukter
Forurenet jord, herunder olie- og benzinforurenet jord
Cyanidholdig jord og jord med andre former for kemikalieindhold
Jord, pottemuld, sten med mere
Ikke brændbart bygge- og anlægsaffald, herunder gipsplader
Isoleringsmaterialer
Glasfibermaterialer
Asbestholdigt byggeaffald
Slibestøv og lignende
Farligt affald
Brændbare væsker
Medicinrester
Klinisk risikoaffald
Sprængstoffer
Metaldele, herunder metalspåner, stålwire og kranwire
Alle former for metalholdigt opfej
Bilvrag, cykler, køleskabe, husholdningsapparater og lignende
Elektronikskrot, fjernsyn, radioer, batterier, kabler med videre
Affald med koncentreret indhold af letmetaller
Radioaktivt affald
PVC-affald
Trykimprægneret træ
Genanvendelige materialer, så som pap, papir, have- og grenaffald
Man kan naturligvis ikke helt undgå fraktioner af ovennævnte, men generelt gælder, at et læs brændbart affald mindst skal indeholde 85 % forbrændingsegnet affald.
De sidste 15 % må naturligvis ikke være motorblokke, køleskabe, sprængstoffer, brændbare væsker med videre.

Er man i tvivl om noget, kontaktes FFA.

Registrering/modtagekontrol
Alt affald indvejes for registrering af Affaldsdatasystemet krævede data.
Instruks vedrørende indvejning af affald hænger ved indvejningsstanderen.
Indvejningen foretages på brovægten, til registrering bruges det medsendte identifikationskort, hvorefter man kører til aflæsningshallen.

Ved udvejning bruges identifikationskortet igen og der udskrives en vejeseddel til chaufføren. I tilfælde af problemer kan kontrolrummet kontaktes via samtaleanlæg.

For at fremme affaldssorteringen, og hermed sikre at anlægget kun modtager ikke genbrugeligt affald inden for de tilladte affaldstyper, foretager FFA stikprøvekontrol af tilførte affaldslæs.

Udvælgelse af affaldslæs til kontrol foretages tilfældigt og fuldautomatisk i vejesystemets edb-anlæg. Derudover har affaldsforbrændingsanlæggets personale instruks om at udpege affaldslæs til kontrol, eller at stoppe en aflæsning, såfremt det skønnes nødvendigt at godtgøre affaldslæssets egnethed til forbrænding eller for kontrol af genbrugelige materialer.

Såfremt affaldslæsset ikke godkendes, grundet affaldsfraktioner som medfører driftsstop og ødelæggelse på anlægget (jernstænger, betonklodser, brandfarlige væsker med mere), ikke overholder punkt 5,2 eller indeholder store mængder genbrugelige materialer, opkræves et gebyr på kr. 2.500,00.

Gebyret opkræves også, hvis FFA efterfølgende kan dokumentere, at et læs affald har indeholdt fraktioner, som er ødelæggende for anlægget.

Såfremt affaldslæsset ikke godkendes grundet for meget genbrugeligt materiale, afvises læsset og den respektive aftalepart underrettes.

I forbindelse med affaldslæs, som ikke godkendes, afgøres det i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt der foretages sortering på stedet, eller hele affaldslæsset afvises. Afvist affald bortskaffes af affaldsleverandøren for egen regning.

FFA har pligt til at videregive en række oplysninger til Miljøstyrelsen samt kommunale myndigheder. Dette indebærer, at FFA på forlangende skal oplyse den enkelte affaldstransportørs leverede affaldsmængde, affaldsart, producent, kommune samt transportørens navn, SE-nummer, P-nummer adresse og telefonnummer.

Identifikationskortene danner grundlag for al registrering og fakturering, og De hæfter således for bevægelser på kortet. I fælles interesse skal det derfor straks meddeles os, såfremt et kort bortkommer eller beskadiges. Kortet vil herefter blive spærret, og et nyt kort vil blive udstedt til Dem.

Affaldstakst
For modtagelse af affald betales den af FFA til enhver tid fastsatte takst i kr./ton affald + moms. Fakturering sker månedsvis på baggrund af de indvejede data fra vores brovægt.

Affaldstransport
Affaldstransporter skal kunne selvaflæsse enten ved bagtip eller anden form for aflæsning, hvor affaldet fra bagenden af køretøjet ledes direkte i affaldssiloen.

Der er over affaldssiloen monteret røde og grønne trafiklys, hvor det røde trafiklys betyder, at den pågældende aflæsningsrampe ikke må benyttes.

Privatpersoner kan ikke levere affald.

Manuel aflæsning er ikke tilladt.

Ud over almindelige lastbiler med eller uden anhænger, komprimatorvogne og dagrenovationsvogne, kan der også transporteres affald på sættevogne.

Køretøjer må ikke spules/vaskes på FFA.

Sikkerhedsregler
Ved aflæsning vælges kun aflæsningsrampe, hvor det grønne lys er aktiveret.

Alle aflæsningshuller er forsynet med bomme, som skal åbnes ved aflæsning.

Der er ved hvert hul et gult og et rødt område.
Når bommen er nede kan begge områder betrædes for rengøring.
De gule områder er zonen hvor bommen kan åbnes.

Aflæsningshullerne befares på følgende måde:

Ved grønt lys, bakkes tilbage til der kommer et gult blink, bilen er nu i zonen, hvor bommen kan åbnes.
Stop.
Containeren kan nu åbnes.
Bommen åbnes med trykknap på gelænder.
Der bakkes til kanten og læsses af, med bommen åben må det røde felt ikke betrædes.
Der køres frem til den gule lampe slukker, bommen lukker og containeren lukkes.
Hvis det bliver nødvendigt at holde bommen konstant åben, henvendelse i kontrolrummet.
En folder, som yderligere beskriver sikkerhedsreglerne, forefindes ved indvægten.
Toilet med håndvask forefindes i aflæsningshallen til nødtørftigt brug. I påkommende tilfælde skal affaldsbilen køres bort fra stedet, således at den fortsatte affaldslevering kan foregå uhindret.

Brug af åben ild og tobaksrygning er ikke tilladt i aflæsningshallen.

Brandslukningsudstyr forefindes i aflæsningshallen.

Nødhjælpskasse samt øjenskylleudstyr forefindes i kontrolrummet hos driftspersonalet.

Lokale hastighedsbestemmelser og øvrig færdselsregulering samt færdselslovens bestemmelser skal overholdes.

Øvrige bestemmelser
Nærværende modtageregler erstatter ”Bestemmelser for affaldslevering til Odense Kraftvarmeværk af 23. januar 2002”. (020098/FVA1/OTH)

Affaldstyper som ikke modtages

Vi modtager som udgangspunkt ikke følgende typer affald:

 • Affald, som er egnet til genanvendelse
 • Affald, som er uegnet til forbrænding
 • Farligt affald

Herunder finder du eksempler på hver af de tre typer.


Affald, som er egnet til genanvendelse

 • Dæk til motorkøretøjer (genanvendelige dæk med og uden fælge)
 • Elektronikaffald (IT-udstyr, mobiltelefoner, skærme, radioer, små og store husholdningsapparater og legetøj med elektronik)
 • Gips (gipsplader og gipsstøv)
 • Glas (flasker, konservesglas, vinduesglas, autoruder og spejlglas)
 • Jernbånd (bånd til fastsurring af eksempelvis varer på paller)
 • Jern og metal (cykelhjul, fælge, jernrør, stålvaske, dåser fra mad og drikke)
 • Kabler (elkabler og ledninger med metalkerne)
 • Let smeltelige metaller (bly (eksempelvis inddækninger og tagplader), aluminium (dåser), zink (zinkbakker)
 • Pap til genanvendelse (bølgepap og kasser af pap og karton)
 • Papir (aviser, ugeblade, reklamer og kontorpapir)
 • Plast og plastfolier (PE-plast) og andet genanvendeligt plast (krympefolier, sække og folieafskær)
 • PVC-plast (tagrender, nedløbsrør, gulv- og vægvinyl, bløde paneler, fodlister og flere typer tagplader
 • 'Tungt' affald (jord, sten, asfalt, beton, tegl, gasbeton, keramik, WC'er og håndvaskeAffald, uegnet til forbrænding

 • Endeløse baner og liner - længde over syv meter (kraftigt tovværk, liner, plastbånd, uemballerede ruller)
 • Ensartet produktionsaffald* (partier af ensartet affald fra handels- og produktionsvirksomhed)
 • Flydende affald (mælk i kartoner, organiske restprodukter)
 • Kompakte emner - større end 100x30x30 cm. (bjælker, trærødder, papir-, plast-, etiket- og tagpapruller, guldtæpper)
 • Lange emnerlængde over 100 cm. (brædder, kraftige plastrør, grene (emner, der kan knuses af grabben, er tilladt))
 • Presenningstørre end 100x200 cm.
 • Springmadrasser - madrasser med metalfjedre
 • Store emnerstørre end 100x5x50 cm. (møbler, træplader, paller, brædder, juletræer (emner, der kan knuses af grabben, er tilladt))
 • Stærkt støvende affald* (savsmuld, slibestøv, pulver fra fødevarefremstilling og fra medicinalindustri)


* Kan modtages efter aftaleFarligt affald

 • Akkumulatorer (startbatterier fra motorkøretøjer)
 • Asbestaffald (alle typer af asbestaffald - tag-, lofts- og vægplader)
 • Batterier (alle typer)
 • Blyholdigt affald (blyholdig maling)
 • Klinisk risikoaffald (kanyler, knive, glas, smittefarligt affald og vævsaffald)
 • Kviksølvaffald (amalgamfiltre og termometre)
 • Kreosotbehandlet træ (jernbanesveller, telefonpæle)
 • Lysstofrør og lavenergipærer (alle typer lysstofrør, sparepærer, LED-pærer og armaturer)
 • Mineraluld (rockwool og glasuldstykker)
 • Olie- og kemikalieaffald (motor- og smøreolie, opløsningsmidler, trykfarver, medicinal- og malingaffald)
 • PCB-holdigt affald (fugematerialer i gulve og vinduer samt omkringliggende materialer (byggeaffald))
 • Sprængfarligt affald (ammunition, nødblus, fyrværkeri og trykflasker)
 • Trykimprægneret og imprægneret træ (grønligt afskær af bjælker og stolper, flethegn og lignende)
Hvem kan levere affald?

Hvilke biler kan komme med affald?
Alle typer tipvogne og trailere op til 13 meter i højden samt walking-floor biler.

Kan privatpersoner kommer med affald?
Nej. Det er kun virksomheder, som kan levere affald til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi.

Kan alle virksomheder komme med affald?
Nej. Hvis det blot drejer sig om små mængder, henviser vi til nogle af vore faste kunder.

Hvordan kan affaldet afleveres?
Affald, som modtages i vores aflæssehal, skal tippes i siloen. Ingen manuel aflæsning!

Hvem kan aflevere affald?
Dit firma skal være kunde hos Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S for at kunne aflevere affald.
Anmod om at blive kunde

Vores topmoderne produktionsanlæg sikrer, at energien i affaldet udnyttes fuldt ud.
Læs mere