Rapporter og opgørelser

Varedeklaration og grøn omstillingsplan

Her finder du fjernvarmens samlede emission for det seneste år. Vi kalder det for vores varedeklaration. Du kan også se vores grønne omstillingsplan frem mod 2030, hvor udledningen af CO2 falder støt år for år.

Varedeklaration 2022

Fjernvarmens samlede emissioner til luft 2022
Stof Udledning pr. GJ Udledning pr. MWh
CO2 (kuldioxid - drivhusgas) 23,25 kg/GJ 83,70 kg/MWh
CH4 (metan - drivhusgas) 2,26 g/GJ 8,15 g/MWh
N2O (lattergas - drivhusgas) 0,60 g/GJ 2,17 g/MWh
Drivgasser i alt (CO2-ækvivalenter) 23,49 kg/GJ 84,55 kg/MWh
SO2 (svovldioxid) 5,62 g/GJ 20,21 g/MWh
NOx (kvælstofilter) 26,14 g/GJ 94,11 g/MWh
CO (kulilte) 21,67 g/GJ 78,02 g/MWh
NMVOC (uforbrændte kulbrinter) 1,13 g/GJ 4,07 g/MWh
Partikler (TSP) 1,04 g/GJ 3,76 g/MWh

Varedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering med videre. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200 % varmevirkningsgradsmetoden anvendt jævnfør branchestandarden.

 

Vedvarende energi og rangering - CO2-udledning

Andel vedvarende energi Sammenligning med alternative energikilder

68,2 %

(Andel biomasse 50,6 %)

GRØN

Grøn: Mindre CO2-udledning end en luft til vand varmepumpe

Gul: Mindre CO2-udledning end et gasfyr

Rød: Større CO2-udledning end et gasfyr

 

Brændselsfordeling i procent (100 % i alt)

Brændsel Andel i %
El 4,3
Overskudsvarme 13,3
Biomasse 7,0
Halm 21,5
Affald 25,2
Biogas 6,1
Naturgas 0,1
Olie 2,9
Kul 19,6