Låneordning

Låneordning vilkår

Låneordning vilkår

Nye fjernvarmekunder inden for Fjernvarme Fyns forsyningsområde, som indgår aftale om køb af fjernvarme, tilbydes at benytte Fjernvarme Fyns låneordning.
Låneordningen kan dække op til 95 % af udgifterne til etableringen af fjernvarmeinstallationen i eksisterende boliger.

Lånets dækningsmuligheder
Lånet kan kun anvendes til dækning af dokumenterede udgifter til fjernvarmeinstallation fratrukket eventuelle offentlige tilskud til forbedring af boligen.

Låneordning til nye kunder
Nye fjernvarmekunder, i eksisterende boliger, inden for Fjernvarme Fyns forsyningsområde, som indgår en aftale om køb af fjernvarme, kan benytte sig af Fjernvarme Fyns låneordning.

I det følgende gennemgås de vilkår, der gælder for Fjernvarme Fyns låneordning.

Lånerammer og låntype
Minimumsbeløbet for et lån er kr. 25.000,- og maksimumsbeløbet er kr. 125.000,- per fjernvarmetilslutning.
Alle lån er annuitetslån.

Egenbetaling
Lånet er betinget af en egenbetaling på 5 % af den samlede etableringsomkostning.

Lånetilsagnets varighed
Lånetilsagnet gives skriftligt og udløber 12 måneder efter datoen på tilsagnsskrivelsen.

Løbetid på lån
Løbetiden på lånet udgør minimum 4 år og maksimalt 15 år.
Den maksimale løbetid fastlægges konkret for hvert enkelt lån og som en del af behandlingen af låneansøgningen. Fjernvarme Fyn fastlægger løbetiden.

Ydelser på lån
Lånet tilbagebetales med faste ydelser gennem hele lånets løbetid.
Lånets ydelser, med renter og afdrag, betales over varmeregningen, der opkræves af Fjernvarme Fyn. Betaling finder sted via BetalingsService (BS).

Renter på lån
Fjernvarme Fyn fastsætter låneomkostningerne hvert år.
Renten bliver fastsat ud fra Fjernvarme Fyns seneste beregnede gennemsnitslige lånerente med tillæg af en rentemarginal. Rentemarginalen dækker administration af låneordningen samt omkostninger forbundet med forventede tab på debitorer.
Renten fastsættes år for år på nye lån. Rentesatsen vil derfor afhænge af i hvilket år, lånet er optaget.
Renterne er fradragsberettigede. Fjernvarme Fyn indberetter årligt renteomkostninger til Skat.

Lånet forrentes med en fast rente i hele lånets løbetid.
Der er ingen stiftelsesomkostninger forbundet med låneordningen.

Lånet forrentes med en fast rente i hele lånets løbetid, se rentesatser i sidste afsnit.

Sikkerhed for lån
Fjernvarme Fyn kræver ikke særlig sikkerhedsstillelse for lånet. Der foretages en kreditvurdering af låntager som en del af ansøgningsprocessen.
Lånet er primært baseret på, at opkrævning af låneydelsen sker sammen med betaling af varmeforbruget.

Rykkergebyrer og morarente
Ved enhver betalingspåmindelse tilskrives lånet et rykkergebyr. Der beregnes morarente svarende til Nationalbankens udlånsrente +8 % indtil betaling sker. Gebyrer og renter påføres næste faktura. I tilfælde af inkasso vil låntager blive afkrævet samtlige inkassoomkostninger samt andre omkostninger, som misligholdelsen af lånet måtte påføre Fjernvarme Fyn.

Indfrielse af lån
Låntager kan på ethvert tidspunkt vælge at indfri lånet, helt eller delvist. Fuld indfrielse af lånet sker ved at betale restgælden med tilskrevne renter til indfrielsesdagen.

Salg af ejendom/ ejerskifte
Lånet er personligt. I forbindelse med ejerskifte af ejendommen forfalder lånet til fuld indfrielse. Lånet kan, såfremt låntager kan opnå ny ejers skriftlige accept, overføres til den nye ejer af ejendommen. Fjernvarme Fyn skal godkende ny ejer som låntager.

Misligholdelse af lån
Ved misligholdelse af betalingsforpligtigelsen, dvs. ved manglende betaling eller betaling efter forfaldsdagen, er Fjernvarme Fyn berettiget til skriftligt at opsige lånet til øjeblikkelig indfrielse.

Fortrydelsesret
Låntager er berettiget til inden for 14 kalenderdage at fortryde låneaftalens indgåelse. Fristen regnes fra dagen for lånets optagelse eller det eventuelle senere tidspunkt, hvor oplysning om fortrydelsesretten er modtaget af låntager. Meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten skal ske skriftligt til Fjernvarme Fyn.

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten er låntager forpligtet til at betale et beløb svarende til det optagne lån med tillæg af påløbne renter fra den dag, hvor lånet blev udnyttet, til betaling sker. Betaling skal ske senest 30 kalenderdage fra meddelelsen om udnyttelsen af fortrydelsesretten er fremsendt.

Tilknyttede kreditaftaler
I tilfælde af at låntagers fjernvarmeinstallation ikke leveres i overensstemmelse med aftalen om levering heraf, er låntager berettiget til at tage retsmidler i anvendelse mod Fjernvarme Fyn, såfremt låntager ikke fra leverandøren kan opnå den fyldestgørelse, som låntager har krav på ifølge lovgivningen eller aftalen om levering af installationen.

Lånet er omfattet af kreditaftaleloven. Sammen med låneansøgningen vedlægges derfor det lovpligtige informationsbilag, hvor relevante oplysninger om lånet fremgår.

Klager
Eventuelle klager over låneordningen hos Fjernvarme Fyn skal indsendes til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Udbetaling af lån
Når lånetilsagn er modtaget, skal egenbetaling på 5 % indbetales til Fjernvarme Fyn, hvorefter arbejdet kan påbegyndes. Når arbejdet med at etablere fjernvarmeinstallationen er udført, skal arbejdet færdigmeldes til Fjernvarme Fyn.

Kundes navn og adresse skal stå på regningerne. Regningerne skal være forsynet med de momsregistrerede håndværkeres underskrifter som dokumentation for, at oplysningerne er rigtige.
Eventuelle offentlige tilskud til forbedring af boligen skal fratrækkes de samlede udgifter, før lånet beregnes endeligt. Fjernvarme Fyn udsteder et lånedokument, som underskrives af kunden.
Fjernvarme Fyn sagsbehandlingstid er op til 10 arbejdsdage fra modtagelse af faktura til udstedelse af lånedokument mv.

Fjernvarme Fyn godkender og betaler efterfølgende regningerne direkte til leverandøren.

Rentesatser
Rentesatser på udlån til kunder -annuitet med konstant ydelse i løbetiden.

Rentesatser    
4 år: 2,80 %   10 år: 3,30 %
5 år: 2,90 %   11 år: 3,40 
6 år: 3,00 %   12 år: 3,50 %
7 år: 3,10 %   13 år: 3,60 %
8 år: 3,20 %   14 år: 3,70 %
9 år: 3,20 %   15 år: 3,80 %