Viden om fjernvarme

Fjernvarme er billig
Prisudviklingen for fjernvarme, naturgas og olie viser, at fjernvarmen har været mærkbart billigst over en lang årrække. Det skyldes flere forhold:

  • Fjernvarmen udnytter overskudsvarme fra el-produktion og industri, og den kan bruge alle lokale energikilder - for eksempel affald, biomasse og sol. Dermed er fjernvarme ikke ensidigt afhængig af olie, kul og gas, hvor der jævnligt er store prisudsving.
  • I modsætning til andre opvarmningsformer er fjernvarmen et fælles varmesystem, hvor energikilderne kan udnyttes langt mere effektivt end mindre private anlæg. Fjernvarmekunderne deler udgifterne til drift, vedligehold og udvikling.

Se graf med den historiske prisudvikling for fjernvarme, olie og gas (pdf)

Fjernvarme er nemt og sikkert
Det er fjernvarmeselskabet, der har ansvar for driften. Det betyder, at man som fjernvarmekunde ikke skal bekymre sig, om der er varme nok.

Fra fjernvarmeværkerne pumpes det varme fjernvarmevand ud til kunderne i højisolerede rør under jorden. I husene bliver det varme vand brugt i radiatorer og til at opvarme brugsvandet via en varmeveksler eller varmtvandsbeholder. Her giver det varme fjernvarmevand sin varme videre til det vand, der kommer ud af vandhanerne. Fra husene løber fjernvarmevandet tilbage til fjernvarmeværket i afkølet form. Fjernvarmevandet cirkulerer på denne måde hele tiden i et lukket rørsystem.

Både produktion og fjernvarmerør bliver overvåget døgnet rundet, så varmeafbrydelser er sjældne.

Fjernvarme er grøn fornuft
År for år fylder de vedvarende energikilder mere, og det reducerer vores CO2-udslip i stor skala.

Når vi udleder CO2, forstærker vi den globale opvarmning. Men vi har brug for at opvarme vores boliger og brugsvand. Derfor er det vigtigt at få mest mulig varme med mindst muligt CO2-udslip.

Det er her, fjernvarmen har sin styrke. Den bruger overskudsvarmen fra el-produktion og affaldsforbrænding, og den kan baseres på alt fra flis og halm til sol og biogas. Når fjernvarmen bliver produceret på olie og naturgas, udnytter den også energien langt mere effektivt, end man kan med eget fyr derhjemme. 

I praksis betyder det, at hvert oliefyret hus, der vælger fjernvarme, sparer klimaet for 3 tons CO2 om året. Hvis huset bruger naturgas, er tallet 1,9 tons.

Hvor kommer varmen til Fjernvarme Fyns kunder fra?

Cirka 2/3 af Fjernvarme Fyns varmeproduktion kommer fra grønne brændsler som for eksempel halm, affald og træflis. Derudover bruger vi biogas og udnytter overskudsvarme fra virksomheder som KiMs, Tasso, Albani, Glud & Marstrand, Nova Print Danmark, Mette Munk og Ejby Mølle Renseanlæg. Og der er flere på vej ...

Udover varmeproduktionen til Fjernvarme Fyns eget forsyningsnet leverer Fjernvarme Fyn også varme til gartnernes forsyningsnet og til Kerteminde Forsyning.

Fjernvarme Fyn er medlem af MiljøForum Fyn, fordi vi vil være en miljøansvarlig virksomhed. Vi forpligter os til at redegøre for vores miljøforhold og gør en løbende indsats, som bygger på dialog og ansvar.

 

Fjernvarme Fyn bruger cookies - læs mere her Accepter