Fjernvarme er fremtidens varme. Og fremtiden er grøn.

I dag er affald, halm og træflis blandt de vigtigste ingredienser i den fynske fjernvarme. Ligesom overskudsvarme fra en række industrivirksomheder hver dag finder vej til din radiator. Varme som ellers ville forsvinde op i den blå luft.

Hver dag arbejder vi målrettet på at gøre brugen af fossile brændsler endnu mindre. Og vi er allerede nået langt.

Overskudsvarme - et vigtigt skridt i den grønne omstilling

Overskudsvarme har altid været en central del af fjernvarmens DNA. Og brugen af overskudsvarme fra fynske industrivirksomheder vokser støt. Det er godt for både klimaet, for miljøet og for din økonomi som fjernvarmekunde. Læs mere nedenfor.

Tietgenbyens Varmecentral, Fotograf Peter Kiærbye

Affald - en ressource med klimagevinst

Vi bruger primært lokalt affald fra den fynske dagrenovation. Og vi bruger kun affald, som ikke kan genanvendes. Det giver en væsentlig klimagevinst i forhold til deponering. Læs mere nedenfor.

Fjernvarme Fyns affaldsenergianlæg

Halm - et bæredygtigt valg

Brugen af halm er både godt for miljøet og for skabelsen af lokale arbejdspladser. Læs mere nedenfor.

Halmstrå

Træflis - et klimavenligt alternativ fra fynske skove

Vi bruger primært resttræ fra fynske produktionsskove, som alle efterlever brancheaftalen om bæredygtig biomasse. Valget af lokale leverandører giver en begrænset CO2-udledning fra transport. Og det er med til at sikre, at fynske skovejere kan vedligeholde og optimere deres produktion af gavntræ. Læs mere nedenfor.

Fjernvarme Fyns energiskov med popler

Kul - ude i 2022

I løbet af 2022 siger vi helt farvel til brugen af kul. Og vi er allerede godt på vej. Gennem de seneste ti år er forbruget reduceret fra cirka 900.000 ton til cirka 200.000 ton årligt. Og om få år er det helt slut. Læs mere nedenfor.

Udsigt fra anlæggene på Havnegade

Olivenpiller - et godt alternativ til kul

Frem mod 2022 skal kul afløses af mere miljøvenlige brændsler. Olivenpiller er et af de alternative brændsler, som er med til at fortrænge kul fra varmeproduktionen. Læs mere nedenfor.

Oliven og olivenpiller
1 / 6

Læs mere om de forskellige brændsler

Overskudsvarme - et vigtigt skridt i den grønne omstilling

Overskudsvarme er et andet af vore indsatsområder. Og snart vil denne post vokse betydeligt. Det sker, når udbygningen af Tietgenbyens Varmecentral står færdig. Så kan endnu flere fynske husstande lune sig med overskudsvarme fra Facebooks datacenter i Odense.

Og historien slutter ikke der. Ved årsskiftet kunne vi klippe den røde snor til et nyt anlæg, som udnytter varmen i spildevandet fra Ejby Mølle Renseanlæg.

Disse og flere andre projekter betyder, at kul og andre fossile brændsler bliver fortrængt fra varmeproduktionen.

Vi har med andre ord lagt en kurs mod fremtidens grønne samfund. Til glæde og gavn for både klima og kunder.

Vi modtager pt. overskudsvarme fra følgende virksomheder:

  • Facebook
  • Ejby Mølle Renseanlæg
  • Royal Unibrew (Albani)
  • Glud & Marstrand
  • KiMs
  • Mette Munk
  • Nova-Print Danmark
  • Tasso
  • Odense Krematorium
  • Energi Fyn (regulerkraft)
Affald - en ressource med klimagevinst

Fjernvarme Fyn afbrænder primært fynsk affald fra dagrenovation. For at udnytte anlæggets fulde kapacitet suppleres der med importeret RDF, som står for Refuse-Derived Fuel og er forbrændingsegnet sorteret affald. Det består primært af papir, plast, træ, tekstil og biomasse.

Import af affald er godkendt af de statslige miljømyndigheder i både Danmark og hos eksportlandet i EU. Denne import påvirker ikke de danske mål for genanvendelse, da der ikke er tale om energiudnyttelse af indenlandske ressourcer. Samtidig er importeret affald ikke-genanvendeligt og nyttiggøres derfor i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Affaldshierarkiet foreskriver, at man kun afbrænder affald, som ikke kan genanvendes.

Klimagevinsten ved at importere affald fra andre EU-lande er markant. Livscyklusanalyser viser, at der er dobbelt så stor klimagevinst ved at udnytte irsk og engelsk affald i Danmark fremfor at deponere det i hjemlandet. Det skyldes først og fremmest, at den udledte energi alternativt skulle have være fremstillet med brug af fossile brændsler. Derudover udleder deponering af affald den miljøskadelige klimagas metan.

Helhedsplan fremtidssikrer affaldsenergianlægget
I 2017 er affaldsenergianlægget blevet om- og tilbygget for cirka en kvart milliard kroner, og der er tilføjet nye varmepumper i 2020. Det har sikret en fuld udnyttelse af anlæggets kapacitet samtidig med, at energien i affaldet udnyttes endnu bedre.

Halm - et bæredygtigt valg

Halm er et bæredygtigt brændsel. Selvom halmen fjernes fra markerne, udpines jorden ikke. Halmslaggen fra afbrænding, hvor en stor del af næringsstofferne er bibeholdt, føres nemlig tilbage til markerne. Lod man i stedet halmen ligge på markerne, ville hele 85 % af de indeholdte kulstoffer blive afgivet til atmosfæren som CO2 inden for få år. Derfor giver afbrænding af halm til varmeproduktion også en klimamæssig gevinst.

Det vurderes, at der alene i Danmark er et halmoverskud på to millioner tons årligt.

Brugen af halm er godt for både miljøet og for skabelsen af lokale arbejdspladser. Undersøgelser viser, at der per 100.000 tons halm som afbrændes på kraftvarmeværkerne, skabes cirka 100 lokale arbejdspladser i forbindelse med bjærgning, lagring og transport af halmen. For at minimere den miljømæssige påvirkning fra transport af halmen, er der fortsat stort fokus på at optimere logistikken.

Træflis - et klimavenligt alternativ fra fynske skove

Fjernvarme Fyn modtager træflis, primært fra Fyn, der er fremstillet af rester fra produktionen af gavntræ i fynske skove, udtynding af amme-træer og træsorter, der ikke egner sig til videre forædling. Det reducerer derfor ikke savværkernes mulighed for at skaffe råvarer til møbler, byggeri med mere.

Træflisen anvendes til varmeproduktion og erstatter fossile brændsler. Anvendes flisen ikke og efterlades til at rådne i skovene, vil det frigive CO2. Samtidig vil mange plejeindgreb som tyndinger i skovene blive undladt. Dette kan forsinke og reducere skovenes produktion af højkvalitetskævler og tømmer, som kan erstatte andre materialer, der udleder mere CO2 ved produktion. Det gælder eksempelvis inden for byggeri, hvor man kan mindske udledningen af CO2, hvis man bygger med træ frem for beton, stål eller aluminium. Undlader man at rydde op i skovene, vil skovejernes tilskyndelse til at øge produktionen i skovene også falde. Det samme vil skovenes klimaeffekt.

Træbrændslet sætter et meget begrænset CO2-aftryk, da CO2-udledningen ved forbrænding ligger på samme niveau som træ, der efterlades til en naturlig omsætning i skovene. Da træflisen primært kommer fra skove på Fyn, er CO2-udledningen fra transport samtidig minimal.

Du kan læse mere om træflis på Dansk Fjernvarmes hjemmeside her.

Du kan også læse vores statusrapport for bæredygtig biomasse her.

Kul - ude i 2022

Alle indkøb af kul er sket gennem Vattenfall Energy Trading A/S (VET), som er fuldt ejet af Vattenfall A/S. VET er blandt andet medlem af Bettercoal, hvilket sikrer fokus på løbende forbedringer af etiske forhold. Bettercoal er et globalt non-profit initiativ, som arbejder for at sikre bæredygtig kulproduktion i forhold til miljø og menneskerettigheder. Samtidig har VET Vattenfall et sæt etiske retningslinjer, hvori blandt andet indgår auditering af de enkelte mineselskaber.
Valg af kulleverandører sker derfor på basis af Vattenfalls krav til mineselskaberne samt resultatet af de konkrete auditeringer.

En fremtid uden kul rykker nærmere
I løbet af 2022 siger vi helt farvel til brugen af kul. Og vi er allerede godt på vej. Gennem de seneste ti år er forbruget reduceret fra cirka 900.000 ton til cirka 200.000 ton årligt. Fjernvarme Fyn arbejder intensivt på at finde de fremtidige løsninger, der kan udfase kullet fuldstændigt. Indtil det sker, og som et skridt i den grønne retning bliver kullet nu blandet med olivenpiller i forholdet én del olivenpiller og ni dele kul. Det er det, som i fagsprog hedder tilsatsfyring.

Du kan læse mere om olivenpiller herunder.

Olivenpiller - et godt alternativ til kul

Frem mod 2022 skal kul afløses af mere miljøvenlige brændsler. Olivenpiller er et af de alternative brændsler, som er med til at fortrænge kul fra varmeproduktionen.

Olivenpillerne er et restprodukt fra olivenolieproduktion og kommer fra Andalusien, som står for 70 procent af Spaniens produktion af olivenolie. De presses af de plantefibre, som bliver tilbage, når al olien er trukket ud. Det kaldes olivenpomace og er et rent spildprodukt. Mængderne af dette restprodukt er langt større end efterspørgslen, som er meget begrænset. Store dele af denne olivenpomace ender derfor sine dage som rådnende affald på jordarealer og lignende.

Det giver derfor god mening at erstatte en del af kullene med olivenpiller. De har god brændværdi og er samtidig mere skånsomme ved miljø og klima end kul.