Fjernvarme Fyn og Fortum undersøger mulig fangst og genanvendelse af CO2

Perspektivet er 480.000 ton CO2 indfanget og lagret eller omdannet til bæredygtige ressourcer inden 2030.
Læs pressemeddelelse

Indfangning og underjordisk lagring af CO2 tegner til at blive en del af løsningen på Danmarks og på verdens klimaudfordringer.

Derfor har vi hos Fjernvarme Fyn sammen med en af Europas største energikoncerner, finske Fortum, en vision om at gå skridtet videre. Ambitionen er, at den indfangede CO2 på sigt kan omdannes til en bæredygtig ressource, der kan indgå i eksempelvis genanvendt plastik eller kan fungere som bæredygtigt brændstof i industri, transport og søfart.

Fjernvarmen kan blive klimaneutral
Kernen i projektet, der i praksis er en forundersøgelse, er, at vi sammen vil undersøge muligheden for at indfange CO2 fra Fjernvarme Fyns anlæg i Odense og fra Fortums anlæg i Nyborg, som miljøbehandler farligt affald fra en lang række industrivirksomheder og forsyner borgerne i Nyborg med fjernvarme.

Hos Fjernvarme Fyn er det slut med kul i løbet af foråret 2024. Alligevel forventer vi inden 2030 samlet set at kunne indfange godt 340.000 ton CO2 fra vore egne produktionsanlæg i Odense og knap 140.000 ton CO2 i forbindelse med Fortums affaldsforbrænding i Nyborg.

Efter 2030 er potentialet på længere sigt op mod 900.000 ton CO2, som kan fanges og lagres eller konverteres til bæredygtige ressourcer.

Hvis CO2’en fra forbrændingsprocesserne indfanges, bliver fjernvarmen med andre ord klimaneutral

Eksisterende teknologier og viden kobles
Fortum har allerede succesfuldt realiseret CO2-fangst i mindre skala på sit anlæg i Oslo. Desuden producerer Fortum og datterselskabet Uniper brint i Tyskland. Brint kan sammen med CO2 indgå i plastik eller omdannes til bæredygtig metanol – en proces, der også betegnes Power-to-X (PtX). Bæredygtig metanol kan fortrænge fossile brændstoffer og dermed bidrage til at nedbringe CO2-udslippet i andre sektorer.

Netop PtX arbejder koncernen allerede sammen med Perstorp Group om i Sverige. Og Fortum er sammen med Uniper i dag Europas tredjestørste producent af CO2-neutral energi.

Der er med andre ord tale om at koble eksisterende teknologier og viden, der tilsammen kan konvertere CO2 til en bæredygtig ressource.

Mulighed for at levere klimaneutral fjernvarme
Fjernvarme Fyns administrerende direktør, Jan Strømvig, glæder sig til samarbejdet og fortæller: "Vi ser en mulighed for at levere klimaneutral fjernvarme til borgerne på Fyn og på samme tid bidrage markant til at nedbringe Danmarks samlede CO2-udledning. Derfor går vi og Fortum-koncernen nu forrest med en ambition om at hjælpe Odense Kommune med at blive klimaneutral i 2030 og yderligere bidrage til den nationale klimastrategi".

Forundersøgelse afsluttes inden udgangen af 2022
Første skridt i samarbejdet er altså en forundersøgelse, der skal klarlægge, om det er realistisk at gå videre i stor skala. Forundersøgelsen forventes færdig inden udgangen af 2022, hvorefter der kan træffes en beslutning om det videre forløb.

Læs mere

Fjernvarme Fyn er Danmarks tredjestørste fjernvarmeselskab

Fjernvarme Fyn er ejet af Odense Kommune og Nordfyns Kommune. Virksomheden ejer de største kraftvarmeværker på Fyn, har knap 300 ansatte og er en af Europas største varmeforsyninger. Fjernvarme Fyn dækker cirka 97 procent af varmebehovet i Odense og omegn svarende til flere end 200.000 borgere.

Fjernvarme Fyn har løbende reduceret kulforbruget på værkerne, og senest er den fuldstændige kuludfasning fremrykket til foråret 2023, hvor de sidste kul tages ud og erstattes af varmepumper, elkedler og biomasse. Fjernvarme Fyn forventer frem mod 2030 årligt at udlede cirka 700.000 ton biogen CO2 fra henholdsvis flis, halm og affald samt knap 200.000 ton fossil CO2 fra fx plastik i affald.

Fortum-koncernen er et europæisk energiselskab med aktiviteter i flere end 40 lande

Fortum og Uniper udgør sammen en europæisk energikoncern, der arbejder for en vellykket overgang til CO2-neutralitet for alle. Koncernen er allerede Europas tredjestørste producent af CO2-fri elektricitet, og på sine vækstmarkeder fokuserer energikoncernen på ren strøm, energi med lavt CO2-indhold og infrastruktur til morgendagens brintøkonomi. Derudover designer Fortum-koncernen løsninger, der hjælper virksomheder og byer med at reducere deres miljømæssige aftryk. Koncernens 20.000 fagfolk og anlæg i 40 lande giver den kompetencer, ressourcer og rækkevidde til at styrke energiudviklingen mod en renere verden. (Kilde: fortum.com, uniper.energy).

Fortums Waste-to-Materials-program har som mål at eliminere CO2-udslip ved at omdanne affald til energi, skabe et lukket kredsløb for CO2 og producere bæredygtige materialer på basis af affald og CO2-neutral brint.

I Nyborg forbrænder Fortum Recycling & Waste farligt affald ved høje temperaturer. Udover at være en del af Danmarks affaldsinfrastruktur leverer anlægget fjernvarme og elektricitet til borgerne. Anlægget i Nyborg udleder årligt cirka 150.000 ton, primært fossilt, CO2.

Nationale klimamål, ny politisk aftale om CO2-fangst og regeringsudspil om PtX

Ifølge Energistyrelsens seneste fremskrivninger vil Danmarks samlede CO2-ækvivalente emissioner være 35 millioner ton CO2 i 2030, hvilket svarer til en manko på 11,8 millioner ton CO2-ækvivalenter i forhold til at nå 23,2 millioner ton, som er det politiske mål efter en 70 procent-reduktion af 1990-udledningen. (Kilde: Energistyrelsens Klimastatus og -fremskrivning, 2021).

Den 14. december 2021 offentliggjorde Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, at Regeringen og et bredt politisk flertal er blevet enige om en aftale, der skal sikre, at anlæg til CO2-fangst og -lagring er i drift fra 2025. Allerede næste år kan CO2-udledere søge om første del af i alt 16 milliarder kroner til at udvikle markedet. Den 15. december 2021 fremlagde Regeringen desuden et udspil med 1,25 milliarder kroner til udvikling af Power-to-X-teknologi, der omdanner grøn el til brændstoffer. Udspillet lægger op til at styrke udviklingen af fremtidens grønne brændstoffer med i alt 14 initiativer.

Samarbejdet mellem Fjernvarme Fyn, Fortum og Uniper

Samarbejdet mellem Fjernvarme Fyn, Fortum og Uniper tager udgangspunkt i en hensigtserklæring med en fælles vision for CO2-fangst og PtX. Parterne har forpligtet sig til at samarbejde om en forundersøgelse, som skal afklare de tekniske, regulatoriske, økonomiske og markedsmæssige aspekter af et videre samarbejde. Forstudiet vil blive gennemført i løbet 2022 med delt finansiering og ved brug af interne og eksterne ressourcer.

Klimaneutralt Odense 2030

Odense Byråd vedtog i sommeren 2020 et mål om klimaneutralitet i Odense Kommune senest i 2030. Målsætningen betyder, at der skal reduceres 491.000 ton CO2 samlet på tværs af alle aktiviteter i Odense, det vil sige transport, energi, landbrug, erhverv med videre. Efterfølgende har et bredt politisk flertal i Odense Byråd den 14. september 2021 indgået aftale om Klimahandleplan 2022. Med Klimahandleplan 2022 har byrådet vedtaget en overordnet plan for, hvordan sektorerne i Odense Kommune ved hjælp af målrettet arbejde med en række initiativer kan opnå klimaneutralitet. Med hovedretningen ”Klimavenlig energi” har Odense Kommune sat et mål om, at CO2-fangst skal reducere Odenses CO2-udslip med 200.000 ton ud af 491.000 ton CO2 senest i 2030.

Cirka halvdelen af CO2-emissionen fra affaldsforbrændingen i Odense er i dag fossil, det vil sige, at den blandt andet er baseret på plastik. Den anden halvdel er derimod biogen: Den oprinder fra blandt andet papir og træ. Når forventeligt cirka 90 procent af CO2-emissionen opsamles, hvilket vurderes at være det teknisk mulige, har affaldsforbrændingen mulighed for at få en negativ CO2-emission, altså have en positiv klimaeffekt, der kan komme andre sektorer til gavn. Det skyldes, at den fossile del bliver neutral, imens den biogene del er en netto-reduktion af CO2 fra atmosfæren.

I hvilken udstrækning, klimagevinsten kan indregnes i Odense Kommunes klimamålsætning, afhænger af en række elementer, som endnu ikke er afklaret, herunder hvordan henholdsvis fossilt og biogent CO2 opgøres fremover, hvordan den indfangede CO2 vil blive anvendt, for eksempel til lagring, brændstoffer eller materialer, og hvilke andre emissioner dette vil fortrænge. Disse elementer vil blive analyseret i forundersøgelsen, ligesom en række rammebetingelser for området forventes at blive fastlagt i løbet af de kommende år. Det forventes, at den fremtidige regulering medfører, at i et scenarie, hvor den samlede CO2 fra Fjernvarme Fyns affaldsforbrænding opfanges og lagres, kan det betyde, at Odense kan afskrive 150.000-200.000 ton CO2 i byens klimaregnskab. Dette forudsætter dog også, at vi får udsorteret langt mere plastik fra vores affald.