Pige leger på gulvet foran radiator med hund, mens to forældre læser for en anden pige
Områder

Nr. Lyndelse og Nr. Søby

Vi udvider til Nr. Lyndelse og Nr. Søby. Bor du i området, kan du nu tilmelde dig fjernvarme.

Tilmeld dig fjernvarme Se hvor du kan få fjernvarme
Milepæl
1. december, 2022

Mulig start for tilslutning ved tilstrækkelig tilmelding

Milepæl
1. september, 2021

Du kan nu tilmelde dig fjernvarme

Milepæl
29. januar, 2021

Projektforslag indsendes til godkendelse hos Faaborg-Midtfyn Kommune primo 2021

Begivenhed
25. september, 2020

Opstart indsamling af tilkendegivelser

Priser og finansiering

Hvad koster det at blive tilsluttet fjernvarme i Nr. Lyndelse og Nr. Søby?

Ny tilskudspulje gør det billigere end aldrig før at få fjernvarme
En ny tilskudspulje gør det langt billigere at skifte til fjernvarme.

Tilskudspuljen er en del af klimaaftalen af juni 2020, der skal sænke CO2-udledningen i Danmark. Med aftalen er partierne enige om, at olie- og gasfyr skal udfases inden 2030. Og grøn fjernvarme er udpeget til at være en af fremtidens opvarmningsformer.

Fjernvarme Fyn har ansøgt om tilskud til projektet i Nr. Lyndelse og Nr. Søby. Herunder kan du se tilslutningspriser med og uden tilskud. Når tilskudskronerne er ved at være opbrugt, melder vi en dato ud for sidste frist for tilslutning med tilskud. Efter denne dato vil det stadig være muligt at tilmelde sig - det vil blot være tilslutningspris uden tilskud, der vil være gældende. 

Boligareal + kælder 25 % Tilslutningspris med tilskud Tilslutningspris uden tilskud
m2 kr./måned kr./måned
0-99 99 275
100-199 149 325
200-300 249 425


Tilslutningsprisen vil blive opkrævet over varmeregningen i 10 år, derefter bortfalder den. Den månedlige ydelse er rente- og gebyrfri.

Til beløbet for tilslutning skal tillægges 18.000 - 25.000 kr. til den indvendige installation. Du skal indhente tilbud til dette arbejde hos din VVS-installatør.

Eksempel på økonomi med fjernvarme for et hus på 140 m2, som i dag bruger 1.500 m3 gas/ år:

Fremtidig årlig betaling til Fjernvarme Fyn:

Bidrag   kr.
Energibidrag 108,75 kr./GJ · 53,5 GJ = 5.818
Transportbidrag 3,75 kr./m3 · 425 m3 = 1.594
Effektbidrag 12,5 kr./m2 · 140 m2= 1.750
Målerbidrag   325
Konverteringsbidrag* 149 kr./måned · 12 måneder = 1.788
I alt   11.275

 *konverteringsbidraget skal betales de første 10 år.

De årlige bidrag betales via 4 lige store acontoafregninger med en årlig slutafregning per 31./12.

Prøv selv at indtaste dine egne data i vores beregner herunder og se din fremtidige økonomi med fjernvarme.

Spørgsmål og svar

Kan man være sikker på at få tilskud, og hvordan/ hvor søger man?

De første 650 gas- eller oliekunder, der tilmelder sig, kan være sikre på at få tilslutningspris med tilskud. Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside eller ved at kontakte os på telefon 65 47 30 00 eller mail kontakt@fjernvarmefyn.dk.

Er der ikke tilskud, hvis man har pillefyr?

Nej, der er kun tilskud til fjernvarme ved skift fra gas og olie.

Hvorfor er der kun tre pristrin i jeres tilbud?

Vi har lavet de tre pristrin for at gøre det så nemt og overskueligt som muligt at finde sin pris.

Koordinerer I med fibernet, når der skal graves og reetableres?

Ja, vi forsøger så vidt muligt at koordinere.

Kan fjernvarmerør ligge sammen med andre rør/ledninger for eksempel kloakrør?

Vi placerer normalt ikke fjernvarmerør over eller under andre rør, da det vil være for besværligt, hvis et af rørene skal repareres eller omlægges.

Hvad med min indkørsel, når I graver den op?

Vi graver en rende fra vejen og ind til den aftalte stikplacering. Når stikledningen er etableret, sørger vi for at dække renden, så græs, genplante og lægge fliser igen. Og det er indregnet i tilslutningsprisen.

Starter I med det samme, når I har 50 % tilslutning?

Ja, så snart vi når de 50 % tilslutning, går vi i gang.

Er det hele området, der skal op på 50 % tilslutning, eller vil der blive delområder, som kan gennemføres, hvis de når op på 50 % tilslutning?

Der skal være 50 % tilslutning i hele området.

Skal gasfyret blive siddende, indtil fjernvarmerørene er klar til at blive koblet til?

Ja, vi giver besked, når jeres VVS-installatør kan nedtage gasfyret og tilslutte fjernvarmen.

Hvad er prisen (cirka) for at afbryde gas?

Det koster cirka 8.000 kr., men der er afsat en pulje penge til dækning af omkostninger for afkobling. På Evidas hjemmeside kan man få vejledning om afkoblingsordningen, som dækker de direkte omkostninger forbundet med afkoblingen.

Er der en central mulighed for at sælge sit gasfyr?

Nej, ikke os bekendt.

Hvis man vil skifte fra fjernvarme til en anden varmekilde på et tidspunkt - koster det så noget at komme af igen?

Ja, afbrydelsen er kostægte, så man vil få et tilbud på, hvad det vil koste på den pågældende adresse. På mindre veje koster det typisk cirka 10.000 kr. Er der tale om frakobling i store landeveje, kan det koste cirka 50.000 kr.

Er det husarealet inden for klimaskærmen, der gælder – det vil sige f.eks. uden garage?

Ja, det er beboelsesarealet (det der står i BBR) + 25 % af eventuel kælder, der bruges i beregningen.

I har tidligere forsøgt at få fjernvarme til området. Hvad får jer til at tro, at projektet lykkes denne gang?

Vi tror, at tiden er mere gunstig nu, da regeringen vil udfase gas- og oliefyr. Samtidig er tilskuddet nu så stort, at prisen bliver noget lavere.

Skal der være varmtvandsbeholder eller må der bruges gennemstrømningsvandvarmer?

Vi anbefaler varmtvandsbeholder og fraråder generelt brugen af varmevekslere/ gennemstrømningsvandvarmere. Det skyldes, at vores ledningsnet ikke er dimensioneret med henblik på anvendelse af sådanne vandvarmere. Det må derfor kunne forventes, at der visse steder og på nogle tidspunkter vil være manglende forsyning til gennemstrømningsvandvarmere.

Hvor stor varmtvandsbeholder skal man vælge?

Fjernvarme Fyn anbefaler en 110 liters beholder til en gennemsnitsfamilie på fire, men har man badekar eller stort forbrug, vil vi anbefale en 160 liters beholder.

Er der et månedligt abonnement på varmen, eller er det kun den reelle udgift, man betaler for?

Man betaler et acontobeløb, som gøres op efter aktuelt forbrug.

Bliver der mulighed for at følge med i antallet af tilmeldinger (hvor tæt er vi på at nå de 50 % tilslutning)?

Vi vil løbende sende information ud om, hvordan det går.

Hvorfor er fjernvarme nemt og sikkert?

Det er fjernvarmeselskabet, der har ansvar for driften. Det betyder, at man som fjernvarmekunde ikke skal bekymre sig, om der er varme nok.

Fra fjernvarmeværkerne pumpes det varme fjernvarmevand ud til kunderne i højisolerede rør under jorden. I husene bliver det varme vand brugt i radiatorer og til at opvarme brugsvandet via en varmeveksler eller varmtvandsbeholder. Her giver det varme fjernvarmevand sin varme videre til det vand, der kommer ud af vandhanerne. Fra husene løber fjernvarmevandet tilbage til fjernvarmeværket i afkølet form. Fjernvarmevandet cirkulerer på denne måde hele tiden i et lukket rørsystem.

Både produktion og fjernvarmerør bliver overvåget døgnet rundet, så varmeafbrydelser er sjældne.

Hvorfor er fjernvarme billigere end andre opvarmningsformer?

Prisudviklingen for fjernvarme, naturgas og olie viser, at fjernvarmen har været mærkbart billigst over en lang årrække. Det skyldes flere forhold:

  • Fjernvarmen udnytter overskudsvarme fra el-produktion og industri, og den kan bruge alle lokale energikilder - for eksempel affald, biomasse og sol. Dermed er fjernvarme ikke ensidigt afhængig af olie, kul og gas, hvor der jævnligt er store prisudsving.
  • I modsætning til andre opvarmningsformer er fjernvarmen et fælles varmesystem, hvor energikilderne kan udnyttes langt mere effektivt end mindre private anlæg. Fjernvarmekunderne deler udgifterne til drift, vedligehold og udvikling.
Hvorfor er fjernvarme grøn fornuft?

År for år fylder de vedvarende energikilder mere, og det reducerer vores CO2-udslip i stor skala.

Når vi udleder CO2, forstærker vi den globale opvarmning. Men vi har brug for at opvarme vores boliger og brugsvand. Derfor er det vigtigt at få mest mulig varme med mindst muligt CO2-udslip.

Det er her, fjernvarmen har sin styrke. Den bruger overskudsvarmen fra el-produktion og affaldsforbrænding, og den kan baseres på alt fra flis og halm til sol og biogas. Når fjernvarmen bliver produceret på olie og naturgas, udnytter den også energien langt mere effektivt, end man kan med eget fyr derhjemme. 

I praksis betyder det, at hvert oliefyret hus, der vælger fjernvarme, sparer klimaet for 5,7 tons CO2 om året. Hvis huset bruger naturgas, er tallet 3,9 tons.

Hvor lang tids binding er der på tilslutning ved tilmelding til fjernvarme i tilfælde af, at projektet forsinkes eller udskydes?

Vil man gerne ud af aftalen, holder vi ikke på nogen.

Hvordan er man sikret i forhold til eventuelle prisstigninger over de næste år?

Ved tilslutning til fjernvarme kan man ikke vælge mellem flere leverandører, som det er tilfældet med olie, gas, træpiller og el. Men historisk er fjernvarme fra Fjernvarme Fyn langt den mest prisstabile varmekilde.

Er der reelt en besparelse ved at skifte til fjernvarme, hvis man sammenligner med f.eks. varmepumpe?

Ja, for langt de fleste vil der være en besparelse ved at skifte til fjernvarme fra Fjernvarme Fyn.

Hvor grøn er fjernvarme fra Fjernvarme Fyn sammenlignet med varmepumper?

Der er pt. samme CO2-udledning på varmepumper og fjernvarme. Men fjernvarmeproduktionen bliver hele tiden grønnere. Og forbedringerne sker hurtigere end det øvrige el-marked.